Plan połączenia spółek Elton & Audika

29.04.22

Plan połączenia spółek

Elton Aparaty Słuchowe Sp. z o. o. w Koszalinie oraz  ACS Audika Sp. z o. o. w Warszawie, uzgodniony w Warszawie  dniu 29 kwietnia 2022 r.

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia.

Niniejszy plan połączenia  został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia Elton Aparaty Słuchowe Sp. z o. o. w Koszalinie  (KRS 0000936333) przejmowanej przez spółkę ACS Audika Sp. z o. o. w Warszawie (KRS 0000214719), na podstawie  art. 498 i 499 K. s. h.

W połączeniu uczestniczą:

1) spółka kapitałowa - ACS Audika Sp. z o. o. w Warszawie,
2) spółka kapitałowa - Elton Aparaty Słuchowe Sp. z o. o. w Koszalinie,

Planowana procedura połączenie obejmuje połączenie dwóch spółek kapitałowych, to jest w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych.  Połączone zostają spółki: ACS Audika Sp. z o. o. w Warszawie jako spółka przejmująca oraz Elton Aparaty Słuchowe Sp. z o. o. w Koszalinie jako spółka przejmowana.

2. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat.

Połączenie spółek zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego ACS Audika Sp. z o. o. w Warszawie z dotychczasowej kwoty 2.123.500 zł. (słownie dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych), o kwotę 60.000 zł. (słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych), do kwoty 2.183.500 zł. (słownie dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych), w drodze utworzenia 600 (słownie sześćset) udziałów, o wartości nominalnej 100 zł. (słownie sto złoty) każdy.

Określa się liczbę i wartość udziałów spółki przejmującej przyznawanych wspólnikowi spółki przejmowanej w ten sposób, że jedynemu wspólnikowi Elton Aparaty Słuchowe Sp. z o. o. w Koszalinie zostanie przyznanych 600 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ACS Audika Sp. z o. o. w Warszawie. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej wynosił będzie 1 do 1 co oznacza, że jedynemu wspólnikowi Elton Aparaty Słuchowe Sp. z o. o. w Koszalinie za 600 udziałów w Elton Aparaty Słuchowe Sp. z o. o. w Koszalinie zostanie wydanych 600 udziałów w podwyższonym kapitale ACS Audika Sp. z o. o. w Warszawie.

W związku z połączeniem spółek nie przewiduje się przyznania dopłaty w gotówce, o których  mowa  w art. 492 § 2 K. s .h.

W związku z połączeniem spółek nie przewiduje się wnoszenia  dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 3 K. s .h.

3. Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej.

Udziały utworzone w związku z połączeniem przyznane zostaną wspólnikowi przejmowanej spółki  w dniu rejestracji połączenia, zgodnie z art. 493 § 2 i art. 494 § 4 K. s. h. Wspólnik spółki przejmowanej w dniu połączenia, z mocy prawa stanie się wspólnikiem ACS Audika Sp. z o. o. w Warszawie, bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych udziałów.

Udziały zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez wspólnika spółki przejmowanej  dopłat w gotówce, zgodnie z zasadami określonymi w ustępie  2 niniejszego planu połączenia.

4. Dzień, od którego udziały, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

Wspólnik przejmowanej spółki  uprawniony będzie do   uczestnictwa w zysku  ACS Audika Sp. z o. o. w Warszawie od daty połączenia spółek.

5. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.

W związku z połączeniem  spółce przejmowanej ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane członkom organów łączących się spółek, ani  innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadne szczególne korzyści.