Dziecko ma centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego APD, które wpływają na jego życie codzienne.

Zaburzenia APD – objawy, przyczyny i leczenie

Kategorie • Zdrowie słuchu

Zaburzenia APD – objawy, przyczyny i leczenie

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (czyli w skrócie APD lub CAPT) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego, czyli inaczej mówiąc Ośrodkowego Układu Nerwowego, przy prawidłowej budowie i pracy jego części obwodowej (czyli uszu), które obejmują szeroki zakres objawów.

U osób z APD zarówno słuch fizyczny, jak i przewodzeniowy jest prawidłowy, natomiast „uszkodzenie” ma miejsce w centralnej – nerwowej części układu słuchowego i objawia się niewłaściwym przetwarzaniem bodźców słuchowych.

Mózg osoby z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego nie potrafi rozpoznawać i interpretować dźwięków, w tym również dźwięków mowy.

Pobierz ebooka o APD!
Kategorie APD:

Wyróżnia się trzy kategorie Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego – ze względu na ich etiologię :

 • APD ROZWOJOWE (APD DEVELOPMENTAL) – występuje u dzieci z objawami APD, u których czułość słuchu jest w normie i nie stwierdzono innej przyczyny zaburzeń słuchu, jego skutki mogą utrzymywać się w dorosłości.
 • APD NABYTE (APD ACQUIRED) – występuje prawdopodobnie wskutek wydarzeń z okresu płodowego i po urodzeniu, np. wylewy, niedotlenienie, wcześniactwo, wysoki poziom bilirubiny, cytomegalia, toksoplazmoza, infekcje.
 • APD WTÓRNE (APD SECONDARY) – występuje po niedosłuchach przewodzeniowych, których przyczyną były przewlekłe OMS w okresie rozwoju.

Przyczyny Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego

Wymienia się wiele przyczyn APD, a wśród nich :

 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie okołoporodowe,
 • neuroinfekcje i infekcje wirusowe w okresie noworodkowym,
 • urazy i nowotwory Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN),
 • udary,
 • uszkodzenia toksyczne,
 • długotrwała lub powtarzająca się okresowa deprywacja słuchowa (np. nawracające, wysiękowe zapalenie ucha środkowego), zwłaszcza w okresie intensywnego rozwoju funkcji słuchowych,
 • predyspozycje genetyczne.

Według dr Senderskiego na fakt zwiększenia ilości dzieci, które mają problemy z percepcją słuchową, przy prawidłowej czułości słuchu, ma wpływ nadmierna stymulacja bodźcami wzrokowymi oraz słuchowymi (internet, gry komputerowe, telewizja itp.) powodując przekroczenie możliwości percepcji dziecka i zaburzając jego proces nabywania umiejętności komunikowania się.

Nadmiar bodźców upośledza możliwości filtrowania i selekcji informacji, a w konsekwencji prowadzi do zaburzeń koncentracji uwagi.

Na co mają wpływ Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego?

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego :

 • opóźniają rozwój mowy i ograniczają jej rozumienie,
 • osłabiają pamięć słuchową,
 • przyczyniają się do powstawania zaburzeń artykulacji,
 • powodują nadwrażliwość na dźwięki,
 • częstą są też źródłem problemów emocjonalnych (niska samoocena dziecka, nieśmiałość) i zaburzeń zachowania.

Niektóre z wymienionych nieprawidłowości można zauważyć już u dziecka we wczesnym dzieciństwie. Jednak najbardziej oczywiste i widoczne stają się one wówczas, gdy dziecko osiąga wiek szkolny i zaczyna mieć trudności w nauce, w zakresie :

 • czytania,
 • pisania,
 • mylenia podobnych głosek i wyrazów,
 • brzydkiego pisma,
 • błędów ortograficznych,
 • kłopotów z koncentracją i utrzymaniem uwagi
 • skupienia się na głosie nauczyciela,
 • trudności ze zrozumieniem złożonych poleceń,
 • trudności z przyswojeniem treści dłuższej wypowiedzi lub opowiadania,
 • braku umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi,
 • trudności w nauce języka obcego. 

Właśnie dlatego dzieci z APD są bardzo często postrzegane są jako:

 • mniej zdolne,
 • nieuważne,
 • rozkojarzone,
 • leniwe.

Tymczasem ich problem polega na tym, że:

 • łatwo się męczą podczas wykonywania czynności wymagających koncentracji na bodźcach słuchowych,
 • mają kłopot z utrzymaniem uwagi,
 • nie potrafią zablokować dostępu do bodźców nieistotnych i niechcianych,
 • co powoduje w efekcie, że wszystko je rozprasza.
 • Powoduje to kłopoty w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym dzieci z APD.  

Diagnoza Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego

Bardzo istotnym jest, aby dzieci z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego zostały jak najszybciej zdiagnozowane – np. Diagnoza Neuroflow – opracowana przez dra Senderskiego.

Aby zdiagnozować Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego należy wykluczyć wszelkiego rodzaju ubytki słuchu oraz upośledzenie umysłowe u dziecka.

Profesjonalnie przeprowadzona diagnoza daje podstawę, aby właściwie dobrać program pracy i uzyskać dobre efekty terapeutyczne u dziecka z APD. Aby tak się stało terapia musi być wieloaspektowa – np. wdrożenie różnego typu terapii stymulujących zaburzone wyższe funkcje słuchowe – np. Terapia Neuroflow, ale także zastosowanie (w niektórych przypadkach) Systemu FM, który pozwoli dziecku zafunkcjonować od razu lepiej w środowisku szkolnym i rówieśniczym.

Terapię Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego prowadzimy w naszych Centrach Medycznych. Żeby sprawdzić ich lokalizacje, kliknij tutaj